7 Aralık 2023

BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR, TOPRAK; EĞER UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR.
MİTHAT CEMAL KUNTAY

 
KÖŞE YAZARLARI >> Kenan GÜLER
Kavm-i Necip
Köşe

Kavm-i Necip

 

Gerek günlük siyaset, gerekse dışarıya karşı etkin olma ile ilgili konuşmaları geçen her ortamda “Osmanlı” ve döneminden bahsedilmeden geçilmez.

 

Daha yayına bile başlamadan gündeme hakkındaki tartışmalarıyla damga vuran “Muhteşem Yüzyıl” adlı Tv dizisiyle “Devlet-i Ali Osmaniye” (Büyük Osmanlı Devleti)  ya da “Osmanlı”  yeniden gündemi meşgul eder oldu. Dış dünyada, özellikle Arap coğrafyasında başlayan halk hareketleri de, yine Osmanlı Modelini günümüzde tartışmaya bizleri itiyor.

 

Tunus’ta, Mısır’da, Yemen’de diktatörlerin hüküm sürmesi, kendi ülkelerinin ve halklarının kalkınmasına hiçbir katkı sağlamamış; bu durumdan da başta İsrail olmak üzere bir çok ülkenin bölgede rahat terör estirmesine neden olmuştur. Dışarıya karşı, ülkelerini ve halklarını koruma yerine, ABD ve İsrail’den politik destek alarak kendi iktidarlarını sağlamlaştırmaya ve sermayelerine ilave etmelerine yönelik hareket etmeleri; bu ülke halklarının, “One Minute” çıkışını kendi duygularına tercüman olarak görmeye başlamış, tabuların yıkılabileceğine inanmalarına vesile olmuştur. Nitekim, “One Minute” çıkışında bu halkların T.C. Başbakanı’nı  bağrına basması, diktatörlerin ise mesafeli duruşunu;  ortadoğuda rol ve yön belirleme gücünün dik duruştan  kaynaklandığına şahit oluyoruz. Osmanlının yıkılışıyla oluşan devletler, milliyetçilik söylemleriyle ve nesillerini Osmanlı ve Türk düşmanı yetiştirme gayretinin de başarısızlıkla sonuçlandığını görmekteyiz.

 

Birçok milletleri bünyesinde barındıran Osmanlıyı, Devlet-i Ali (Büyük Devlet) yapan unsurlardan biri, etnik köken devleti olmayışından olsa gerek. Bugün, kendi atalarının Osmanlı tarafından sömürüldüğü, asimile edildiği, zorla Müslümanlaştırıldığı, köle olarak kullanıldığı vb. gibi propagandalar, iletişim ve bilgi edinme imkanları arttıkça etkisini kaybetmektedir. Devlet sisteminin, sadece bir diziden ibaret olan “Muhteşem Yüzyıl” da anlatılan kuştüyü yataklarında değil, kefenini kalpağında taşıyan, barındırdığı milletlerin arasından devlet yönetiminin her türlü kademesinde görev vermeyi bölücülükle suçlamayan bir yapıda olduğunu görüyoruz.

 

İçinde barındırdığı milletlerden biri de malümunuz Gürcülerdir. Gürcüler, tarih boyunca Osmanlı devleti yönetiminin her alanında canı pahasına görev yapmış, zamanla önemli sayıda gürcüler Müslümanlığı da benimsemiştir. Kılıç zoruyla Müslümanlaştırıldığı iddiaları, Ruslar tarafından yaygınlaştırılmış olsa da, bugünki Gürcistan Gürcüleri’nin de konuya yaklaşımları böyledir. Yakın dostumuz Tarihçi Murat Kasap’ın üç yıllık bir çalışmasıyla ortaya çıkan “Osmanlı Gürcüleri” adlı eseri, Gürcüce’ye de çevrilmesiyle önemli bir dedikodunun önüne geçmesine, büyük yalanın açığa çıkmasına neden olacağa benziyor.

 

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de belirtildiği gibi Osmanlı tarafından Kavm-i Necip, Necip Kavim (temiz,güzel kavim) diye nitelendirilen Gürcüler, devletin en hassas mevkilerinde görev almışlar, o dönemlerde kendilerini ayrı bir topluluk olarak hiçbir zaman görmemişlerdir. Murat Kasap’ın bu çalışmasında,Osmanlı’da 17 Sadrazam, 9 Yeniçeri Ağası, 6 Kaptan-ı Derya, 13 Nazır, 173 Vezir,Ordu Komutanı,Beylerbeyi, Vali,Sancakbeyi, 13 Mebus, 6 Şeyhülislam,  344 ulema olduğunu delilleriyle ortaya koyuyor. Bu arada 23 Padişah annesi (Valide Sultan) ve Şehzade eşinin Gürcü olduğunu da belirttiğini unutmayalım. Bu kişilerin kim olduğunu merak edenlere Osmanlı Gürcüleri adlı mükemmel çalışmayı tavsiye ediyorum.

 

İşin özü, önyargılardan uzak, karşılıklı güvene dayanan, vatanperverliğin başkasının da hakkı olduğunu kabul edip, iman ve aşkla daha ileriye elbirliğiyle sağlam adımlarla yürümektir.

 

Kutlu olsun !

 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

 

qavmi nejip

 

Cven qveyanaSi arc saSinao da arc sagareo politikis Sesaxeb saubrebi ise ar Caivlis, rom osmaluri periodi ar gaixsnenon.

jer kidev eTerSi gasvlamde, serialma `muhTeSem iuzil~ anu `brwyinvale aswleuliQ~ Cvens sazogadoebaSi azrTa didi sxvadasxvaoba gamoiwvia. polemika, didi osmaluri saxelmwifos avkargianobis Sesaxeb kvlav aqtualuri gaxda. arabul saxlmwifoebSi dawyebuli saxlaxo moZraobebis fonze CvenSic gacxovelebiT kamaToben imis Sesaxeb, rom iyo Tuara misaRebi saxelmwifos mowyobis is modeli, romelic did osmaleTSi arsebobda.

 

tunisSi, egviptesa da iemenSi diqtatorebis mmarTvelobam, am qveynebis aRorZinebisa da iqaurebis cxovrebis pirobebis gaumjobesebaSi veranairi wvlili Seitana. aRniSnul saxelmwifoebSi Seqmnilma arasaxarbielo viTarebam xeli Seuwyo israiels sakuTari merkantiluri zraxvebis ganxorcielebaSi, romelic odiTgan islamuri qveynebis winaaRmdeg mis aSkara an farul brZolaSi gamoixateboda.

 

 gareSe mterbisgan qveynisa da xalxis usafrTxoebis dacvis nacvlad, zemoT aRniSnuli qveynebis mmarTvelebi sakuTari Zalauflebis gansamtkiceblad, gamudmebiT moiTxoven politikur mxardaWeras aSS-sa da israelisgan, imaTgan romelTa  erovnul interesebSi islamuri qveynebis gaZliereba aranairad Sedis. aseTi islamuri qveynebis mosaxleoba mniSvnelovan wilad gamoafxizla  da sakuTari Rirseba daubruna TurqeTis premierministris im cnobilma gamosvlam davosisi ekonomikur formuze, romelsac xalxSi xatovanad “One Minute” uwodes.

 

erdoRanis zemoT aRniSnuli saxelmwifoebSi mcxovreb muslimebs daanaxa rom maTi mmarTvelebis qedis modreka msoflio sionizmis winaSe maT mdgomareoba kiar gaamujobesebda aramed kidev ufro daamZimebda da savalalos gaxdida.

garda amisa aSkarad igrZnoba, rom didi osmaleTis danawevrebis Sedagad warmoSobil saxelmwifoebSi, mcxovrebi xalxisTvis imis qadagebam rom Turqebi maTi dauZinebeli mtrebi arian Sedegi naklebad gamoiRo. 

 

uamravi erebis mfarveli didi osmaleTis super saxelmwifod Camoyalibeba umTavresad im faqtorma gamoiwvia rom is nacionalur principiT ar imarTeboda da yvela eris erovnul interesebs iTvaliswinebda. 

dRes, kavSirgabmulobis ganviTarebam da informaciis xelmisawvdomobam iseTi tipis demagogiasa da dezinfomarcias rogorebica osmaleTis mier sxva qveynebis okupireba, sxva erebis asimilacia, ZaliT gamuslimeba da monebad gamoyeneba, azri daukarga da safuZveli gamoacala.

 

osmaleTis saxelmwifos mTavri arsi mxolod imaSi ar mdgomareobs rac serial `muhTeSem  iuziil~ anu~brwyinvale aswleulSia~ gadmocemuli. osmaleTis xonTqrebi, ise rogorc am serialSia asaxuli, mxolod sakuTar ojaxze ar fiqrobdnen. maT upirveles sazrunavs sakuTari qveynisa da xalxis interesebis sadarajoze dgoma warmoadgenda. ase rom ar yofiliyo amden xans verc aRniSnuli politikur sistema iarsebebda da verc xonTqrebi moaxerxebdnan xalxis im didi sipatiisa da siyvarulis mopovebas, romeliTac isini im droSi sargeblobdnen.

 

cnobilia rom im erTa Soris, romlebsac didma osmaleTma Tavisi mfarvelobis kalaTa gadaafara, qarTvelebic iyvnen. mTeli istoriis manZilze qarTvelebi osmaleTis saxelmwifos yvela struqturaSi Rirseulad moRvaweobdnen. AaRniSnul periodSi qarTvelebis didma nawilma  islami sakuTari nebiT miiRo. imis mtkiceba rom osmalebma qarTvelebi xmliT anu ZaliT gaamuslimes, yovelgvar logikasa da istoriul safuZvels aris moklebuli. am demoagogiasa da dezinformacias pirvel rigSi ruseTis imperiis mesveurebi avrcelebdnen xolo Semdeg sakiTxisadmi aseTi xedva aramuslimma qarTvelebmac aitaces.  Cveni axlo megobaris, istorikos murad yasabis mier Sesrulebuli sam wliani naSromis saxelwodebiT `“Osmanlı Gürcüleri” osmaleTis qarTvelebi~s qarTul enaze Targmani realobas gamoaaSkaravebs da uamrav sicrues fardas axdis.

 

rogorc evlia Celebis naSromSi `seiahaTname~ `mogzauroban~-Si AaRniSnulia, rom olmalebis mxridan qarTvelebi yovelTvis `qavmi nejip~ ad anu sufTa, lamaz erad xasiaTdebodnen. da maT osmaleTis saxlemwifoSi sxvadsxva Tanmedebobebze muSaobis dros Tavi sxva eris warmomadgenlad  arasodes ugrZvniaT. istorikos murad yasabis naSromi aaSkaravebs, rom didi osmaleTSi 17 ministri, jarebis 6 sardali da 9 oficeri, 13 naziri, 173 veziri, saxelmwifo moxeleebi, gubernatorebi, mebusis (imdroindeli  parlamentis) 13 wevri,  6 Seixulislami, 344 swavluli. garda amisa 23 fadiSahis dedebi (valide sulTani) da maTi vaJiSvilebis colebi  qarTveli qalebi iyvnen. maT, visac aRniSnuli sakiTxebi ufro dawvliebiT aineteresebs vurCevT, rom SesaniSnavi istoriuli naSromi osmalo qarTvelebi  yuradRebiT waikiTxon.

es saSualebas mogvcems urTierTndobiTa da siyvaruliT xelixelCakidebulebma WeSmaritebis gzaze ufro mxned da Tavaweulad viaroT.

 

keTili survilebiT!

 

Yazısı

Okunma Sayısı : 3686

 
Yorumlar
serhat mercemek
Türkiyedeki Gürcülerin bir hatası var Ana dili Türkçe olan dil bilmez gürcüleri Gürcü diye adlandırıyor. Halbuki bu insanların 1118 de bölgeye gelen Kuman-Kıpçakların çocukları olduğunu Akdes Nimet Kurat, Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu, Yaşar Kalafat gibi tarihçi ve halk bilimciler söylüyor. Şu da vardır ki bugün Gürcüce bilenler dil bilmezlere Çingene derler bu asimile ve hor görü umarım birgün biter ve bizim çingene olmadığımızı anlarlar ve en son önemli olanının Türk, Gürcü veya Kürt olmak olmadığını insan olmak olduğunu anlarlar.
(10.09.2015)
 
Yazarın Diğer Yazıları
"ŞEN"LİK OLA...
GEÇMİŞTEN GELECEĞE…
 
Her hakkı saklıdır. www.guldibikoyu.com-2011
Bu sitenin tüm hakları saklıdır. Sitedeki resim, yazı ve diğer materyaller kaynak gösterilse dahi izinsiz kullanılamaz.